16 november, 2021

Median

 I dette prosjektet tenkte eg å vise korleis ein kan bruke Scratch til å lage ein slags animert forklaringsvideo. Kombinasjonen av lav inngangsterskel og mange muligheter gjør at Scratch er godt eigna til slike ting, og med større fleksibilitet enn til dømes PowerPoint eller tilsvarende. 

Her er det ingen interaksjon med brukeren, det er berre Scratcy som teiknar og forklarer korleis einn finn median i eit datasett. Datasettet har forskjellig storleik og forskjellige dataelement kvar gong prosjektet køyrast.

09 november, 2021

3D puslespel del 2

 Nevnte på ein tidlegare post at ein kan lage det fantastiske (ja, for det er det nemlig!) tredimensjonale puslespelet ved hjelp av origami. Ein kan sjølvsagt ta det vidare og lage ei massiv utgåve i plast, no når ein har 3d skrivarar tilgjengelege i mange skular. Mange har vel og kjøpt slike privat. 

Slik ser mitt puslespel ut i 3D-printa versjon:


Her har eg printa ein open kube, fire pyramider og eit regulært tetraeder. No kan ein vel kalle pyramidene tetraedere og, men dei er ikkje regulære i dette høvet. Det ein kan tenkje på når ein skal printe desse formene er at sjølv om matematikken er eksakt så må ein bruke avrunda verdier i printinga. I tillegg er nok ikkje printarane nøyaktige nok (iallfall ikkje min) til at det blir heilt perfekt uansett. Så eg måtte slipe til litt ekstra etter printing, og i tillegg akseptere at det stakk ein millimeter opp av kuben når alt var plassert inni. 

02 november, 2021

Skyvariablar

 Ei hending oppdatering i  Scratch er muligheita til å bruke skyvariablar (cloud variables). Du får ikkje tilgang til desse med ein gong du registrerer deg, men om du lagar nokre prosjekt, kommenterer litt og deler ut nokre hjerter og stjerner så får du eit nytt valg neste gang du oppretter ein variabel. I utgangspunktet har du kun valget mellom lokal variabel (kun for ein figur) eller global (for alle figurer i prosjektet). Det tredje valget blir da skyvariabler, som lagres på serveren til Scratch. Desse har kun muligheit til å lagre tallverdiar, og det er maksimalt ti slike som kan lagras til eit prosjekt. Den typiske bruken er at ein lagrar ein highscore i eit spel ein har laga.

I dette spelet, ein digital versjon av Kast grisane, er det til dømes lagra ein highscore på serveren til Scratch, og klarer du å slå den blir det din verdi som blir ståande der:

 

Du kan finne reglane for spelet her: https://www.readymixinc.com/regler-for-kast-grisene/ 

For å bruke ein slik highscore-variabel så må ein ha ein lokal score-variabel i prosjektet som ein samanliknar med verdien i hichscore når spelet er ferdig. Om score > highscore så sett vi highscore = score. 

Ganske morsomt, og eit fint tillegg til funksjonaliteten til Scratch. I neste post skal vi sjå på korleis vi kan utnytte denne skyvariablen meir til vår fordel!

28 oktober, 2021

3D-puslespill del 1

Eg har alltid hatt sansen for papirbretting (origami) og fått mykje matematisk å tenkje på i arbeid med origami-figurar. Til dømes har eg ofte brukt fugletetraederet i første økt med lærarstudentar da denne figuren har gitt oss mykje matematikk å prate om. Den er fin til å få nye studentar til å snakke saman og til å tenkje matematisk, kanskje på litt uvant måte og. Du kan lese om denne i (Gjøvik, 2005) eller (Gjøvik, 2012). Medan eg satt og laga teikningar av korleis ein skulle gå fram for å brette fugletetraederet kom eg over ei liknande origami-oppskrift. Fugletetraederet er bygd opp av to pyramider, og om ein lagar fire slike pyramidar, og eit regulært tetraeder så klakker dette saman heilt nøyaktig til ein kube. Dette høyres kanskje korkje logisk eller imponerandes ut, men om ein ser for seg dei fem formene, så kan det vera vanskeleg å tru på at dette får plass oppi kuben. Prøv sjølv, brett eska, tetraederet og dei fire pyramidane og sett saman! Du kan finne bruksanvisninga her i pdf (den er litt endra frå det formatet den opprinneleg fantes i på nettet):


Du treng fire pyramidar som dette:

Så treng du eit tetraeder som du lager av to ark på denne måten:
Og så treng du til slutt ei eske å stappe dei fem andre figurane oppi. 


Gjøvik, Ø. (2005). Fugletetraederet. Tangenten, 2005(2), 40–45.
Gjøvik, Ø. (2012). Flying Higher with the Bird Tetrahedron. Mathematics Teacher, 106(1), 16–21.

27 oktober, 2021

Øvelse i gjenkjenning

Brukar du Scratch, har du ei grei mulegheit til å lage øvingsopplegg til elevane dine der ein skal kjenne igjen bestanddeler av kjende figurer eller situasjonar. Til dømes kan det dreie seg om å identifisere/kjenne igjen alle formane for firkantar som vi har, dei forskjellige delane av ei celle eller sette namn på religiøse symbol eller planetane i Melkeveien. Med Scratch kan du legge inn bilete av det du vil det skal handle om, for så å legge til knappar på kvar del som kjennast igjen. Når eleven trykker på knappen kan hen få lese opp med lyd eller tekst kva delen heiter. Her er eit døme der eg har lagt inn dei nye fylka i Noreg. Kan du alle desse? Vel, det er kanskje eit retorisk spørsmål no når dei ser ut til å skifte ut fylka våre med kvar ny regjering, men pr. oktober 2021 er det iallfall desse som gjeld! :)

Kartet er henta frå Wikipedia og i kvart fylke kan du trykke på knappen for å få namnet på fylket lese opp. Eg har brukt tillegg "tekst til tale" slik at figurane i Scratch får mulegheit til å prate. Om du vil kan du la elevane lese inn det som skal seiast og heller spele det av som lydfiler. Det kan kanskje gi ytterlegare ein slags eigarskap til prosjektet.

Tekst-til-tale-tillegget kan også være kjekt å vite om, viss du skal jobbe med til dømes gloseprøver i engelsk, eller kanskje spansk?