22 juni, 2020

Bubblesort

Programmering er eit av dei nye bekjentskapa i den nye læreplanen. Her er eit lite Scratch-program for å syne korleis ein kan tenkje for å sortere lister i Bubblesort. Når du startar programmet, lages det ei usortert liste på ti tal mellom 1 og 30. Katta og anda les opp påfølgande tal i lista og anda bestemmer så om dei skal byte plass på dei eller ikkje. Når dei har gått gjennom heile lista på denne måten, overlet dei til elefanten å sjekke om lista er sortert.

14 november, 2019

Gloseprøve

14 oktober, 2019

Vinklar

Her er nokre trikantar som heng saman i eit hjørne. Linene som går gjennom punktet C er alle rette. Kva er summen av vinklane som er teikna inn? (Og den eigentlege oppgåva er sjølvsagt om du kan forklare kvifor det blir slik)

10 juli, 2019

Areal og areal

Om du sett eit kvadrat inni eit anna kvadrat så vil arealet av det indre kvadratet endre seg avhengig av kor hjørnene havnar hen. Det kan du sjå på den første figuren under. Du ser nok og at det går an å finne ein største og minste verdi for dette indre kvadratet. Men vil det vere same forhold mellom dei to figurane om ein i staden brukar likesida trekantar? Klarar du å sete opp ei hypotese her? Det neste spørsmålet er sjølvsagt om det blir eit system av dette om ein i neste omgang ser på femkantar (pentagon) og sekskantar (hexagon).